Hoạt động tuyển dụng

Hoạt động tuyển dụng nói chung và tuyển dụng tại các trường đại học nói riêng là một phần rất thiết yếu đối với Thế Giới Túi Giấy, hoạt động này góp phần tạo sự tương tác và gặp gỡ với các doanh nghiệp bạn tạo mối liên kết với nhau.

Hoạt động tuyển dụng nói chung và tuyển dụng tại các trường đại học nói riêng là một phần rất thiết yếu đối với Thế Giới Túi Giấy, hoạt động này góp phần tạo sự tương tác và gặp gỡ với các doanh nghiệp bạn tạo mối liên kết với nhau.

Bình luận bài viết